Ιάτωρ Πιστοποιήσεις – Προστασία Δεδομένων

Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων 2016/679

Η Μονάδα μας συμμορφώνεται πλήρως με τους όρους και τις απαιτήσεις του κανονισμού για τη προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, με σκοπό να διαφυλάξει τα βασικά δικαιώματα των πολιτών.

Ο Ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (General Data Protection Regulation, EU 2016/679), αποτελεί την τελευταία εξέλιξη σε μια σειρά νομοθετικών ρυθμίσεων της ΕΕ, «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών».

Ως «Προσωπικά Δεδομένα» χαρακτηρίζονται οι καταγεγραμμένες πληροφορίες με τη χρήση των οποίων μπορεί να ταυτοποιηθεί ένα φυσικό πρόσωπο. Αυτές οι πληροφορίες, εκτός από το όνομα και το επώνυμο, μπορεί να είναι το ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, e-mail, αριθμός τηλεφώνου, φωτογραφίες, Ιατρικός φάκελος κλπ.

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων διέπεται από τους παρόντες όρους, από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και κοινοτικού νομικού πλαισίου για την προστασία των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (2016/679) και των σχετικών αποφάσεων, κατευθυντήριων γραμμών και κανονισμών που εκδίδει η Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων.

Θεωρούμε σημαντική την ιδιωτικότητα των ασθενών μας και καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ως προς την εχεμύθεια των πληροφοριών που μας παρέχουν και την εμπιστευτικότητα αυτών.

Διατηρούμε ασφαλείς, κρυπτογραφημένες, συνδέσεις μεταξύ Εξυπηρετητή – Εφαρμογής – Βάσης Δεδομένων.

Κρυπτογραφημένη αποθήκευση των Passwords στη βάση δεδομένων.

Μοναδικό Όνομα Χρήστη με προσωπικό κωδικό για κάθε χρήστη που έχει πρόσβαση στην εφαρμογή.

Κρυπτογράφηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην αποθήκευση τους. Η κρυπτογράφηση δεδομένων πραγματοποιείται στο επίπεδο της Βάσης Δεδομένων παρέχοντας έτσι ολοκληρωμένη κρυπτογράφηση του συνόλου των δεδομένων των εφαρμογών.

Όλες οι συμβάσεις εργασίας δεσμεύουν αυστηρά το προσωπικό ως προς τους ανωτέρω όρους του κανονισμού.